POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Sklep korzysta z informacji, które Klient przekazuje w formularzu rejestracyjnym lub składając zamówienie, do celów realizacji zawartej pomiędzy Stronami umowy.

2. Niniejsza polityka prywatności określa w szczególności:

a) jakie informacje Sklep może zbierać od Klientów,

b) gdzie przechowywane są zebrane przez Sklep informacje,

c) w jaki sposób Sklep może korzystać z informacji zebranych o Kliencie,

d) komu Sklep może przekazywać zebrane informacje,

e) zasady użycia plików cookies.

3. Administratorem Danych Osobowych Klientów jest sklep www.e-remax.pl działający pod firmą Lock-Tel Jan Wydro z siedzibą w Bochni (ul. Kościuszki 7 lok. 2, 32-700 Bochnia) NIP 868-171-73-92; Regon: 852703199; Ewidencja Dział. Gosp. w Bochni nr: 7131/09, Ew.Dział.Gosp.w Bochni, [email protected], tel. (+48) 12 21 000 80.

4. Podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne.

5. Sklep może gromadzić:

a) informacje wprowadzone w formularzach na stronie Sklepu. Mogą one obejmować dane wprowadzone przy rejestracji, w szczególności: imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe (email, telefon, fax) oraz dane odnoszące się do prowadzonej działalności gospodarczej jak: firma, siedziba, NIP, Regon, nr właściwego rejestru,

b) informacje otrzymane w drodze korespondencyjnej,

c) informacje zebrane w ankietach, kwestionariuszach - ich wypełnienie nie jest jednakże obowiązkowe,

d) informacje o zamówieniach Klientów,

e) informacje o sposobie użytkowania strony, IP urządzenia Użytkownika, dane o systemie operacyjnym, używanej przeglądarce - w celu poprawy jakości usług Sklepu.

6. Zebrane dane przechowywane są w siedzibie Administratora Danych Osobowych i mogą być transferowane, przechowywane oraz przetwarzane w Polsce oraz w państwie trzecim. Wszystkie zebrane informacje są przechowywane na zabezpieczonych serwerach, a wszystkie płatności są szyfrowane przy użyciu protokołu SSL.

7. Sklep może wykorzystywać zbierane informacje w szczególności w celu:

a) prezentowania zawartości Sklepu w najbardziej odpowiedni dla Klientów sposób,

b) umożliwienia Klientom korzystania ze Sklepu oraz w celu zawarcia, realizacji oraz rozliczenia umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu,

c) egzekwowania postanowień Regulaminu,

d) bieżącego kontaktu z Klientami w celu informowania o zmianach,

e) personalizacji oferowanych przez Sklep usług,

f) pozyskania informacji statystycznych o Klientach poprzez analizę adresów IP oraz plików cookies,

g) prezentowania form reklamowych dostosowanych w jak największym stopniu do profilu Klienta,

h) informowania o ofertach Sklepu (newsletter), o ile Klient wyrazi na to dodatkową zgodę.

8. Sklep w celu prawidłowego wykonania umowy z Klientem, może przekazywać ich dane na podstawie innych stosunków prawnych w celu:

a) rozliczenia płatności elektronicznych,

b) wykonania usług księgowych, prawnych itp.

c) realizacji działań marketingowych na rzecz Sklepu, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

9. Podmioty świadczące usługi dla Sklepu nie mogą w żadnym przypadku wykorzystywać uzyskanych danych we własnych celach biznesowych.

10. Sklep przechowuje dane o Klientach nie dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu zawartej umowy, a także dla spełnienia wymogów ustawowych w tym zwłaszcza fiskalnych.

11. Klientowi przysługuje prawo:

a) dostępu, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, poprawiania danych osobowych,

b) czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

c) wniesienia sprzeciwu w przypadkach, gdy przetwarzanie danych nie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie danych narusza prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

12. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonać poprzez wybraną formę kontaktu wskazaną w pkt IV ust. 5 Regulaminu.

13. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji umowy lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Sklep może pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko osoby oraz numer PESEL lub adres w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

14. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności, która wymaga akceptacji przed zawarciem umowy ze Sklepem.


©2018 e-remax. Wszelkie prawa zastrzeżone.